OBWIESZCZENIE O TERMINIE I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI

  • By:Łukasz Matuszczyk
  • 0 Comment

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk Kancelaria Komornicza w Sosnowcu Numer VIII zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12 kwietnia 2024 r. o godz 10 :00 w Kancelarii Komornika Sądowego pod adresem: ul. Modrzejowska 12/4, 41-200 Sosnowiec

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

1) Nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy ul. Zaruskiego stanowiącej własność dłużnika: Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych Sp.zo.o. z siedzibą w Tychach,43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem : 3665/3 o powierzchni: 0,2882ha, (2 882 m2). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą oznaczoną numerem: KA1S/00083944/3.
Nieruchomość leży na obszarze należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 287 500 netto słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy, pięćset złotych
Wartość brutto dla kwoty 287 500 zł przy 23% stawce VAT wynosi: 353 625 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania brutto (zawierającej 23% podatku VAT) tj. kwotę: 265 218,75 zł.

Wysokość Rękojmi: 35 362,50 zł.

2) Nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy ul. Zaruskiego stanowiącej własność dłużnika: Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych Sp.zo.o. z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35.Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem : 3665/4 o powierzchni: 0,1853 ha, (1 853 m2). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą oznaczoną numerem: KA1S/00083943/6. Nieruchomość leży na obszarze należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 184 900 zł. netto słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące, dziewięćset złotych.
Wartość brutto dla kwoty: 184 900 zł. zł przy 23% stawce VAT wynosi: 227 427 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania brutto (zawierającej 23% podatku VAT) tj. kwotę:: 170 570,25 zł.

Wysokość Rękojmi: 22 742,70 zł.

3) Nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy ul. Zaruskiego stanowiącej własność dłużnika: Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych Sp.zo.o. z siedzibą w Tychach,43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem: 3665/12 o powierzchni: 0,2225 ha, (2 225 m2). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą oznaczoną numerem: KA1S/00087804/8. Nieruchomość leży na obszarze należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 222 000 zł. netto słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych
Wartość brutto dla kwoty: 222 000 zł. zł przy 23% stawce VAT wynosi: 273 060,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania brutto (zawierającej 23% podatku VAT) tj. kwotę:
204 795 zł.

Wysokość Rękojmi: 27 306 zł.

Stosownie do art. 962 i art. 867(1) w zw. z art. 1013(6) k.p.c. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy Komornika Sądowego najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji. i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja będzie prowadzona w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości uregulowanym w art. 1013 (6) k.p.c. Wskazane powyżej nieruchomości znajdują się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W związku z powyższym warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie wyżej wym. nieruchomości są określone w Ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 1994 Nr 123 poz. 600).
Jednocześnie Komornik Sądowy wskazuje, że sprzedaż wyżej wym. nieruchomości jest objęta obowiązkiem uiszczenia i odprowadzenia należnego podatku VAT, który doliczony do ceny oszacowania wskazanej przez biegłego rzeczoznawcę.

Komornik Sądowy

Łukasz Matuszczyk

Posted in: Licytacje, Licytacje nieruchomości