• By:Łukasz Matuszczyk
  • 0 Comment

OBWIESZCZENIE O TERMINIE I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk Kancelaria Komornicza w Sosnowcu Numer VIII zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu o godz 10.05.2024 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Komornika Sądowego pod adresem: ul. Modrzejowska 12/4,41-200 Sosnowiec odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

Udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Sosnowiec, obręb 0007-Porąbka. Nieruchomość składa się z działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 223, 227, 228/1, 228/2 i 228/3 o łącznej powierzchni 0,7235 ha.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Sosnowcu w dzielnicy Porąbka.
Powierzchnia nieruchomości to: 0,7235 ha. Nieruchomość nie jest uzbrojona, znajduje się jednak w zasięgu sieci uzbrojenia terenu ( elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej).
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą oznaczoną numerem: KA1S/00093729/3.

Udział w prawie własności nieruchomości stanowi własność dłużnika:
WADELIK SŁAWOMIR
41-215 SOSNOWIEC, ul. DWORCOWA 8

Udział w prawie własności wyżej wym. nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 206 200 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 154 650 zł.
Rękojmia wynosi: 20 620 zł.

Stosownie do art. 962 i art. 867(1) w zw. z art. 1013(6) k.p.c. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy Komornika Sądowego najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji. i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja będzie prowadzona w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości uregulowanym w art. 1013 (6) k.p.c.

    Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

Robert Smyczyk
Łukasz Matuszczyk

Posted in: Licytacje, Licytacje nieruchomości