• By:Łukasz Matuszczyk
  • 0 Comment

O B W I E S Z C Z E N I E O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Skrzypek Dorota
ul. Wiejska 40a
41-200 Sosnowiec

przystąpił do opisu i oszacowania udziałów dłużnika w nieruchomości opisanych jako:

Udziały dłużnika w wysokości: 8/24 i 4/24 prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Porąbka, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 950,1044,1086,1706/1, dla której w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu jest prowadzona księga wieczysta o numerze: KA1S/00086974/3,

należącej do dłużnika:
Marcinkowski Mariola
ul. Gościszewo 44
82-400 Sztum

Protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w Kancelarii Komornika Sądowego pod adresem : ul. Modrzejowska 12/4, 41- 200 Sosnowiec w dniu : 16.04.2024 r. o godz. 10.00

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

Uczestników, o których niema wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Komornik Sądowy


Łukasz Matuszczyk

Do wiadomości:

Posted in: Licytacje nieruchomości, opis i oszacowanie