Spis Inwentarza

  • By:Łukasz Matuszczyk
  • 0 Comment

Spis Inwentarza

Komornik Sądowy zgodnie z art. 2 Ustawy. z dnia 22 marca 2018 r. o Komornikach Sądowych. (Dz.U. 2018,poz. 771). wykonuje głównie czynności egzekucyjne. Do zadań Komornika Sadowego leży jednak również wykonywanie innych czynności wskazanych na podstawie odrębnych przepisów. Takie czynności wykonywanie są w ramach prowadzonych przez Komornika Sądowego postępowań nieegzekucyjnych oznaczonych repetytorium o skrócie „ Kmn” Chyba najczęściej spotykanym typem takiego postępowania jest postępowanie w sprawie sporządzenia protokołu spisu inwentarza, które jest prowadzone przez Komornika Sądowego na podstawie art. 6371 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks Postępowania Cywilnego, Dz.U. 1964, Nr 43, poz. 296 (dalej k.p.c) lub też w wyniku bezpośredniego zlecenia Sądu Spadku ( Sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego) wydanego w trybie art. 637 k.p.c.

Omawiane postępowanie znajdzie zastosowanie oczywiście wtedy dopiero, kiedy spadkobierca skorzysta z możliwości wskazanej w art. 1012 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U. 2018,poz. 1025,1104,1629), a więc przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza. To oznacza, że jego odpowiedzialność za długi zostanie ograniczona tylko do wartości stanu czynnego spadku (art. 1031 k.p.c.) . Tą właśnie wartość jak i wartość stanu biernego spadku (pasywów) określa Komornik Sądowy postępowaniu mającym na celu sporządzenie protokołu spisu inwentarza.

Należy jednak zaznaczyć że procedura sporządzenia spisu inwentarza przez Komornika Sądowego nie jest jedyną możliwością związaną z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Ustawodawca dał możliwość spadkobiercom złożenia tzw. prywatnego spisu inwentarza, który może zostać złożony samodzielnie przed Sądem lub przed Notariuszem (art. 10311 § 1 k.p.c. wykaz inwentarza złożony przed notariuszem objęty jest protokołem).

Prywatny spis inwentarza zarówno ten złożony przed Sądem jak i ten złożony przed notariuszem, może jednak zostać zastosowany w przypadku kiedy spadkobierca ma pełną wiedzę o stanie spadku, czyli zarówno o jego aktywach jak i o pasywach. Tym samym może złożyć pełny wykaz wszystkich składników majątkowych i zobowiązań wchodzących w skład spadku. Wykaz majątku musi cechować się należytą starannością, bowiem zgodnie z art. 1032§ 2 k.p.c. brak należytej staranności, może skutkować rozszerzeniem odpowiedzialności ponad wartość czynną spadku.

Prywatny spis inwentarza tym samym jest związany ze ścisłą odpowiedzialnością spadkobiercy za treść w nim zawartą. Dlatego do tego rozwiązania spadkobiercy podchodząc ze znaczną ostrożnością. Jest to uzasadnione, zwłaszcza, że najczęściej spadkobiercy nie mają i mieć nie mogą wiedzy o stanie spadku np. wysokości zaciąganych zobowiązań przez zmarłego członka rodziny.

W protokole spisu inwentarza Komornik Sądowy z urzędu musi ustalić stan zobowiązań zmarłego oraz stan jego aktywów. Spadkobierca ponosi odpowiedzialność tylko do stanu czynnego spadku ustalonego przez Komornika Sądowego. Dlatego jest to rozwiązanie stosowane przez osoby, które nie posiadają pełnej i wystarczającej wiedzy, aby samodzielnie móc sporządzić wykaz inwentarza.

Należy oczywiście pamiętać, że przed rozpoczęciem procedury spisu inwentarza lub wykazu inwentarza konieczny jest dokument poświadczający prawo spadkobiercy do spadku tj. postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt notarialny stwierdzający poświadczenie dziedziczenia. Z takim dokumentem można dopiero skorzystać z jednej z trzech zasygnalizowanych powyżej procedur mających na celu ustalenie składników odziedziczonego spadku (wykaz inwentarza przed notariuszem, wykaz inwentarza przed Sądem, spis inwentarza sporządzony przez Komornika Sądowego)

Posted in: Aktualności