zajęcie

Podstawą działania sądowych organów egzekucyjnych jest art. 761 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks Postępowania Cywilnego, Dz.U. 1964, Nr 43, poz. 296 (dalej k.p.c). To instrument prawny, który umożliwia Komornikowi Sądowemu pozyskanie wiedzy od osób fizycznych, instytucji oraz organów administracji państwowej. W tym miejscu należy poczynić pewną uwagę: żaden podmiot, w tym osoba […]

Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności zgodnie z art. 999 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks Postępowania Cywilnego, Dz.U. 1964, Nr 43, poz. 296 (dalej k.p.c) przenosi własność n nabywce i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności. Ten ostatni etap egzekucji nie zawsze jednak dla nowego właściciela nieruchomości jest tożsamy z […]

Obecnie często spotykanym rodzajem postępowania egzekucyjnego jest egzekucja z praw majątkowych dłużnika w postaci udziałów w spółce z o.o. Ustawodawca w art. 151 ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks Spółek Handlowych, Dz. U. 2000, Nr 94, poz.1037 (dalej k.s.h.), stosunkowo liberalnie potraktował tę formę prowadzenia działalności gospodarczej. Poprzez określenie relatywnie niskiego kapitału zakładowego […]