II Licytacja nieruchomości w trybie uproszczonym

  • By:Łukasz Matuszczyk
  • 0 Comment

O B W I E S Z C Z E N I E O II TERMINIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk Kancelaria Komornicza w Sosnowcu Numer VIII zawiadamia że w dniu 30.01.2020 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego pod adresem: ul. Modrzejowska 12/4, 41-200 Sosnowiec
odbędzie się :
DRUGA  LICYTACJA

1) Nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy ul. Zaruskiego stanowiącej własność dłużnika:
Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych Sp.zo.o. z siedzibą w Tychach
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35
posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KA1S/00087806/2 w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu.
Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem działki: 3665/14 o powierzchni : o powierzchni 0,3194 ha tj.
(3 194 m2).
Nieruchomość leży na obszarze należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 195 . 984 zł. netto , wartość brutto: 241. 060,32 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: jedną drugą (1/2) wartości oszacowania brutto (zawierającej 23% podatku VAT) tj. kwotę: 120 530,16 zł. brutto
Wysokość Rękojmi: 24.106,03

2) Nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy ul. Zaruskiego stanowiącej własność dłużnika:
Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych Sp.zo.o. z siedzibą w Tychach
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35
posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KA1S/00083940/5 w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu.
Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem działki: 3665/7 o powierzchni: 0,5430 ha., (5430 m2).
Nieruchomość leży na obszarze należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 333.185 zł netto, wartość brutto: 409.817,55 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: jedną drugą (1/2) wartości oszacowania brutto (zawierającej 23% podatku VAT) tj. kwotę: 204 908,775 zł. brutto.
Wysokość Rękojmi: 40.981,75 zł.

Stosownie do art. 962 i art. 867(1) w zw. z art. 1013(6) k.p.c. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy Komornika Sądowego najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji.
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytacja będzie prowadzona w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości uregulowanym w art. 1013 (6) k.p.c.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 k.p.c.)
Wskazane powyżej nieruchomości znajdują się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W związku z powyższym warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie wyżej wym. nieruchomości są określone w Ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 1994 Nr 123 poz. 600).
Jednocześnie Komornik Sądowy wskazuje, że sprzedaż wyżej wym. nieruchomości jest objęta obowiązkiem uiszczenia i odprowadzenia należnego podatku VAT, który doliczony do ceny oszacowania wskazanej przez biegłego rzeczoznawcę.

Posted in: Licytacje nieruchomości