I Licytacja Nieruchomości niezabudowanej położonej w Sosnowcu

  • By:Łukasz Matuszczyk
  • 0 Comment

O B W I E S Z C Z E N I E O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk Kancelaria Komornicza w Sosnowcu Numer VIII zawiadamia że w dniu 19.11.2019 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego pod adresem: ul. Modrzejowska 12/4, 41-200 Sosnowiec odbędzie się :

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

1) Nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy ul. Zaruskiego stanowiącej własność dłużnika:
Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych Sp.zo.o. z siedzibą w Tychach
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35
posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KA1S/00087806/2 w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu.
Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem działki: 3665/14.
Nieruchomość leży na obszarze należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 195 . 984 zł. netto , wartość brutto: 241. 060,32 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania brutto (zawierającej 23% podatku VAT) tj. kwotę: 180.795,24 zł.

Wysokość Rękojmi: 24.106,03

2) Nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy ul. Zaruskiego stanowiącej własność dłużnika:
Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych Sp.zo.o. z siedzibą w Tychach
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35
posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KA1S/00083940/5 w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu.
Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem działki: 3665/7.
Nieruchomość leży na obszarze należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 333.185 zł netto, wartość brutto: 409.817,55 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania brutto (zawierającej 23% podatku VAT) tj. kwotę: 307.363, 16 zł.

Wysokość Rękojmi: 40.981,75 zł.

Stosownie do art. 962 i art. 867(1) w zw. z art. 1013(6) k.p.c. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy Komornika Sądowego najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji.
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytacja będzie prowadzona w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości uregulowanym w art. 1013 (6) k.p.c.
Wskazane powyżej nieruchomości znajdują się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W związku z powyższym warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie wyżej wym. nieruchomości są określone w Ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 1994 Nr 123 poz. 600).
Jednocześnie Komornik Sądowy wskazuje, że sprzedaż wyżej wym. nieruchomości jest objęta obowiązkiem uiszczenia i odprowadzenia należnego podatku VAT, który doliczony do ceny oszacowania wskazanej przez biegłego rzeczoznawcę.

Komornik Sądowy

Łukasz Matuszczyk

Posted in: Licytacje, Licytacje nieruchomości