OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

  • By:Łukasz Matuszczyk
  • 0 Comment

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
Nieborak Andrzej
ul. Jagodowa 2
41-935 Bytom
reprez. przez
r. pr. Katarzyna Gałkowska-Latała Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Wita Stwosza 14
41-219 Sosnowiec
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości oznaczonej jako:

Nieruchomość Gruntowa niezabudowana, lub w trakcie zabudowy, położona w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi Księgę Wieczystą oznaczoną numerem: KA1S/ 00096129/8 składającą się z działki ewidencyjnej o numerze: 4976/2.

należącej do dłużnika:
CD Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Plonów 21
41-200 Sosnowiec

Protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w:

Kancelarii Komornika Sądowego pod adresem: ul. Modrzejowska 12/4, 41-200 Sosnowiec w dniu 06.08.2021 r. o godzinie 11:30.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

uczestników, o których niema wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
Jednocześnie Komornik Sądowy wskazuje, że egzekucja do chwili obecnej jest prowadzona w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości uregulowanym w art. 1013 (1) k.p.c. – art. 1013 (6) k.p.c.

Komornik Sądowy

Łukasz Matuszczyk

Posted in: Aktualności, opis i oszacowanie