Obwieszczenie o Terminie Opisu i oszacowania Nieruchomości oznaczonej NR KW: KA1S/00087806/2,

  • By:Łukasz Matuszczyk
  • 0 Comment

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Monument F SPV2 Sp.zo.o.
ul. Miodowa 14/5
31-055 Kraków
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości.
Nieruchomość ta położona jest w Sosnowcu przy ul. Zaruskiego (Numer działki: 3665/14.) i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sosnowcu o numerze KA1S/00087806/2,
należącej do dłużnika:
Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych Sp.zo.o. z siedzibą w Tychach
ul. Budowlanych 35
43-100 Tychy

  1. Oględziny z udziałem biegłego rzeczoznawcy odbędą się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w miejscu położenia nieruchomości.
  2. Protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w Kancelarii Komornika Sądowego Łukasza Matuszczyka pod adresem : Modrzejowska 12/4,41-200 Sosnowiec w dniu 08 lipca 2019 r. o godz. 10 :00.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

wszystkich uczestników, o których niema wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
Jednocześnie Komornik Sądowy wskazuje, że egzekucja do chwili obecnej jest prowadzona w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości uregulowanym w art. 1013 (1) k.p.c. – art. 1013 ( 6) k.p.c.

Komornik Sądowy

Łukasz Matuszczyk

do wiadomości:

Pouczenie:
Art. 951. Jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym zajdą istotne zmiany, na wniosek wierzyciela lub dłużnika może nastąpić dodatkowy opis i oszacowanie.
Art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł.
Art. 950 .Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 zawiadomienia o terminie opisu i oszacowania nieruchomości i wezwanie do zgłoszenia praw § 4, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Posted in: Licytacje, Licytacje nieruchomości