Ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U.2021.0.1909 t.j.) z dniem 1 grudnia 2021 r. powstał Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ)

  • By:Łukasz Matuszczyk
  • 0 Comment

Zgodnie z informacjami wskazanymi na stronie KRZ:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-zadluzonych

System teleinformatyczny Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) to jawny rejestr prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości, w którym ujawnia się dane dotyczące: 

  • osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej; 
  • osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których była prowadzona egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności; 
  • osób fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.
Posted in: Aktualności