OBWIESZCZENIE O TERMINIE II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI

  • By:Łukasz Matuszczyk
  • 0 Comment

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk Kancelaria Komornicza w Sosnowcu Numer VIII zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28 maja 2024 r. o godz 10 :00 w Kancelarii Komornika Sądowego pod adresem: ul. Modrzejowska 12/4, 41-200 Sosnowiec odbędzie się:
DRUGA    LICYTACJA
1) Nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy ul. Zaruskiego stanowiącej własność dłużnika: Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych Sp.zo.o. z siedzibą w Tychach,43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem : 3665/3 o powierzchni: 0,2882ha, (2 882 m2). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą oznaczoną numerem: KA1S/00083944/3.
Nieruchomość leży na obszarze należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 287 500 netto słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy, pięćset złotych
Wartość brutto dla kwoty 287 500 zł przy 23% stawce VAT wynosi: 353 625 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania brutto (zawierającej 23% podatku VAT) tj. kwotę: 176 812,50 zł. brutto

Wysokość Rękojmi: 35 362,50 zł.

2) Nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy ul. Zaruskiego stanowiącej własność dłużnika: Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych Sp.zo.o. z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35.Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem : 3665/4 o powierzchni: 0,1853 ha, (1 853 m2). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą oznaczoną numerem: KA1S/00083943/6. Nieruchomość leży na obszarze należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 184 900 zł. netto słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące, dziewięćset złotych.
Wartość brutto dla kwoty: 184 900 zł. zł przy 23% stawce VAT wynosi: 227 427 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania brutto (zawierającej 23% podatku VAT) tj. kwotę:: 113 713, 50 zł. brutto

Wysokość Rękojmi: 22 742,70 zł.

3) Nieruchomości położonej w Sosnowcu, przy ul. Zaruskiego stanowiącej własność dłużnika: Przetwarzanie Odpadów Przemysłowych Sp.zo.o. z siedzibą w Tychach,43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem: 3665/12 o powierzchni: 0,2225 ha, (2 225 m2). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą oznaczoną numerem: KA1S/00087804/8. Nieruchomość leży na obszarze należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 222 000 zł. netto słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych
Wartość brutto dla kwoty: 222 000 zł. zł przy 23% stawce VAT wynosi: 273 060,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania brutto (zawierającej 23% podatku VAT) tj. kwotę:
136 530 zł. brutto

Wysokość Rękojmi: 27 306 zł.

Stosownie do art. 962 i art. 867(1) w zw. z art. 1013(6) k.p.c. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy Komornika Sądowego najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji.i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Licytacja będzie prowadzona w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości uregulowanym w art. 1013 (6) k.p.c.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 k.p.c.)Wskazane powyżej nieruchomości znajdują się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W związku z powyższym warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie wyżej wym. nieruchomości są określone w Ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 1994 Nr 123 poz. 600).
Jednocześnie Komornik Sądowy wskazuje, że sprzedaż wyżej wym. nieruchomości jest objęta obowiązkiem uiszczenia i odprowadzenia należnego podatku VAT, który doliczony do ceny oszacowania wskazanej przez biegłego rzeczoznawcę.
Asesor Komorniczy
Komornik Sądowy

Łukasz Matuszczyk

Posted in: Licytacje, Licytacje nieruchomości