O B W I E S Z C Z E N I E

  • By:Łukasz Matuszczyk
  • 0 Comment

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
Getin Noble Bank S.A.
ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C
00-843 Warszawa
reprez. przez
Kokosiński Marcin
ul. Objazdowa 50
54-513 Wrocław

przystąpił do opisu i oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego pod adresen: ul/ Jagiellońska 11/69, 41- 200 Sosnowiec, oznaczonego nr KW: KA1S/00069130/0, które znajduje się zasobach S.M. „Jagiellonka”

należącego do dłużników:
PŁONKA DANUTA
ul. JAGIELLOŃSKA 11/69
41-200 SOSNOWIEC
PŁONKA ANDRZEJ
ul. JAGIELLOŃSKA 11/69
41-200 SOSNOWIEC

Protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionego ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości zostanie sporządzony w Kancelarii Komornika Sądowego tj. pod adresem: Sosnowiec, ul. Modrzejowska 12/4,41-200 Sosnowiec w dniu 31.05.2022 r. o godzinie 10:00

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M

uczestników, o których niema wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 kpc w związku z art. 950 kpc termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Komornik Sądowy

Łukasz Matuszczyk

Posted in: opis i oszacowanie