I Licytacja Nieruchomości w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

  • By:Łukasz Matuszczyk
  • 0 Comment

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Matuszczyk Kancelaria Komornicza w Sosnowcu Numer VIII zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7.04.2021 r. o godz. 10:00 w kancelarii Komornika Sądowego pod adresem: ul. Modrzejowska 12/4, 41-200 Sosnowiec odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości w postaci:

nieruchomości w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości w postaci:

1) Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Sosnowiec, przy ul. Zaruskiego. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem : 3665/5 o powierzchni: 0,2283 ha, (2 283 m2). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą oznaczoną numerem: KA1S/00083942/9.
Nieruchomość leży na obszarze należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 154 947 zł. netto
Kwota oszacowania brutto: 190 584,81 zł. (kwota zawiera 23 % należnego podatku VAT)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: zł. 142 938,61 zł. brutto(kwota zawiera 23 % należnego podatku VAT)

2) Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Sosnowiec, przy ul. Zaruskiego. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem : 3665/13 o powierzchni: 0,1497 ha, (1 497 m2). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą oznaczoną numerem: KA1S/00087805/5
Nieruchomość leży na obszarze należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 101 602 zł. netto
Kwota oszacowania brutto: 124 970,46 zł. (kwota zawiera 23 % należnego podatku VAT)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 93 727,85 zł.brutto (kwota zawiera 23 % należnego podatku VAT)

3) Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Sosnowiec, przy ul. Zaruskiego. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem: 3665/6 o powierzchni: 0,2316 ha, (2 316 m2). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą oznaczoną numerem KA1S/00083941/2
Nieruchomość leży na obszarze należącym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 157 187zł. netto
Kwota oszacowania brutto: 193 340,01 zł. (kwota zawiera 23 % należnego podatku VAT)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 145 005,01 zł.brutto (kwota zawiera 23 % należnego podatku VAT)

Stosownie do art. 962 i art. 867(1) w zw. z art. 1013(6) k.p.c. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy Komornika Sądowego najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji.
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytacja będzie prowadzona w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości uregulowanym w art. 1013 (6) k.p.c.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 k.p.c.)
Wskazane powyżej nieruchomości znajdują się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W związku z powyższym warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie wyżej wym. nieruchomości są określone w Ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 1994 Nr 123 poz. 600).
Jednocześnie Komornik Sądowy wskazuje, że sprzedaż wyżej wym. nieruchomości jest objęta obowiązkiem uiszczenia i odprowadzenia należnego podatku VAT, który doliczony do ceny oszacowania wskazanej przez biegłego rzeczoznawcę.

Komornik Sądowy

Łukasz Matuszczyk

Posted in: Licytacje nieruchomości